آفتابه لگن مسی

تاریخ ساخت:
Zand dynasty
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
280 میلیون ریال

40×16 آفتابه
28×10 لگن