انگشتر حکاکی شده

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1616
موقعیت امضا:
درون رکاب
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'550 میلیون ریال

سنگ عقیق یاسی
حکاکی سنگ منسوب به طاهر – رکاب اثر حسین جدی

درباره خالق اثر:

منسوب به طاهر