انگشتر غبار نویسی روی سنگ عقیق

تاریخ ساخت:
Safavi Dynasty
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال