خوشنویسی

تاریخ ساخت:
زندیه
امضا کننده:
دارای سه امضا
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

درویش عبدالمجید طالقانی