در تزئینی

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 84cm × Length: 93cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال