سرویس جواهر

تاریخ ساخت:
100 years old
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
6'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i i i i i

32 قیراط