عقد نامه ی قاجاری

موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 66 cm × Length: 120 cm
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال