قیچی

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
× Length: 26.5 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
35 میلیون ریال