مینیاتور قاجاری

موقعیت امضا:
پایین
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال

23×17 سانتی متر
20×13 سانتی متر
22×13 سانتی متر

درباره خالق اثر:

ابولحسن نقاش اصفهانی

درباره خالق اثر:

بهرام کرمانشاهی