نقاشی- درویش

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 53 cm × Length: 78 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i i i
درباره خالق اثر:

مکتب اسماعیل جلایر