نقاشی مسجد

تاریخ ساخت:
1969
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 62 cm × Length: 77 cm
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
گالری اثر:
i i
درباره خالق اثر:

یرواند نهاپتیان