نقاشی

تاریخ ساخت:
1380
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 144cm × Length: 234cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

عبدالحسین محسنی کرمانشاهی