نگاره فتحعلی شاه قاجار

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 50 cm × Length: 90 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
50 میلیون ریال

نقاشی پشت شیشه

درباره خالق اثر:

امیر رحیمی