پرده مقبره پیامبر

تاریخ ساخت:
Over 300 years
ابعاد:
Width: 162cm × Length: 272cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
8'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i