گل سینه جواهر

تاریخ ساخت:
50 Years old
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'200 میلیون ریال

5/45 قیراط