اولین حراج - مجموعه ای از شاهکارها - پائیز ۱۳۹۳ - تهران

مینیاتور- تک چهره
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1321
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 24.5cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
120 میلیون ریال
نقاشی قهوه خانه ای
تاریخ ساخت:
1314
ابعاد:
Width: 142cm × Length: 266cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
صفحه ای از قرآن
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 16cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال
سوخت چرم- هرآنکه خاطر مجموع و یار نازنین دارد
تاریخ ساخت:
1391
ابعاد:
Width: 68cm × Length: 90cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
550 میلیون ریال
سوخت چرم
تاریخ ساخت:
1378
ابعاد:
Width: 70cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
5'000 میلیون ریال
سوخت چرم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1340
ابعاد:
Width: 78cm × Length: 104cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
5'000 میلیون ریال
سیاه مشق- ضامن آهو
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1378
ابعاد:
Width: 68cm × Length: 98cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال
سیاه مشق
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1392
ابعاد:
Width: 70cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
نگارگری- گل و مرغ
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1389
ابعاد:
Width: 47cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
نگارگری- گل و مرغ
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1378
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 50cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
680 میلیون ریال
مینیاتور لیلی مجنون
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 66cm × Length: 95cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'200 میلیون ریال
نقاشی بزم شاهانه
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 30cm × Length: 47cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'500 میلیون ریال
پورتره دکتر تولوزان
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1926
ابعاد:
Width: 74cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'000 میلیون ریال
روضه الطاهرین
تاریخ ساخت:
1825
ابعاد:
Width: 23cm × Length: 37cm
دسته بندی:
صحیفه سجادیه
تاریخ ساخت:
1684
ابعاد:
Width: 11/5cm × Length: 18/5cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
گلستان سعدی
تاریخ ساخت:
1295
ابعاد:
Width: 14cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
قرآن کریم
تاریخ ساخت:
1837
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 29/5cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'800 میلیون ریال
تخشیب- شمسه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2014
ابعاد:
Width: 190cm × Length: 190cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
قلمزنی- تخت جمشید
جنس:
Silver
تاریخ ساخت:
2012
ابعاد:
Width: 80cm × Length: 110cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'000 میلیون ریال
فرش کوروش
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 194cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
350 میلیون ریال