سومین حراج ملی- اولین حراج تخصصی فرش- شهریور 1395

فرش مشهد- عمو اوغلی
تاریخ ساخت:
80 to 90 years ago
ابعاد:
Width: 260 cm × Length: 350 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'300 میلیون ریال
فرش مشهد- خدیوی
تاریخ ساخت:
70 to 80 years ago
ابعاد:
Width: 230 cm × Length: 305 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
فرش نگارستان قم
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 201 cm × Length: 302 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
فرش ذبیحی قم
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 400 cm × Length: 400 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
6'000 میلیون ریال
فرش قم- پیچک کومه ای
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 110 cm × Length: 159 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
فرش نگارستان قم
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 70 cm × Length: 120 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
50 میلیون ریال
فرش راور کرمان- سرو
تاریخ ساخت:
120 to 130 years ago
ابعاد:
Width: 134 cm × Length: 214 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'750 میلیون ریال
فرش راور کرمان- صور اسرافیل
تاریخ ساخت:
80 to 90 years ago
ابعاد:
Width: 225 cm × Length: 335 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
فرش راور کرمان- مشاهیر
تاریخ ساخت:
60 to 70 years ago
ابعاد:
Width: 147 cm × Length: 230 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال
فرش کردستان- سنه
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 155 cm × Length: 218 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
50 میلیون ریال
فرش تبریز- گنبد ابریشم
جنس:
Silk
تاریخ ساخت:
70 to 80 years ago
ابعاد:
Width: 264cm × Length: 337 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
85 میلیون ریال
فرش تبریز- زهره
تاریخ ساخت:
50 to 60 years ago
ابعاد:
Width: 350 cm × Length: 490 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
440 میلیون ریال
فرش تبریز- چهار فصل
تاریخ ساخت:
50 to 60 years ago
ابعاد:
Width: 197 cm × Length: 280cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
فرش تبریز- بهارناز
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 116 cm × Length: 143 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'100 میلیون ریال
فرش تبریز- سلطان مسعود
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 300 cm × Length: 410 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
فرش تبریز- هشت سرو
تاریخ ساخت:
140 to 150 years ago
ابعاد:
Width: 277 cm × Length: 401 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
6'800 میلیون ریال
فرش تبریز- ستونی هریس
تاریخ ساخت:
140 to 150 years ago
ابعاد:
Width: 135 cm × Length: 181 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال
فرش محتشم کاشان- شکار بهرام گور
تاریخ ساخت:
140 to 150 years ago
ابعاد:
Width: 133cm × Length: 208 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
8'500 میلیون ریال
فرش احمد اصفهان
تاریخ ساخت:
90 to 100 years ago
ابعاد:
Width: 135cm × Length: 201cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
850 میلیون ریال
فرش گلابتون کاشان
تاریخ ساخت:
90 to 100 years ago
ابعاد:
Width: 213 cm × Length: 307 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
3'500 میلیون ریال