ششمین حراج ملی- اولین حراج آنلاین- تابستان 1399- تهران

بیاض جنگ اشعار مصور
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
ابعاد:
Width: 11cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
100 میلیون ریال
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
خالق اثر:
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 49cm × Length: 69cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
یل
تاریخ ساخت:
قرن چهاردهم ه.ق
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
30 میلیون ریال
نقاشی- ترکیب مواد روی بوم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1392
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 150cm × Length: 200cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
14 میلیون ریال
نقاشی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1383
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 60cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
28 میلیون ریال
نقاشی خط
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
پشت اثر
ابعاد:
Width: 133cm × Length: 133cm
تخمین قیمت:
20 میلیون ریال
جلد لاکی با بوم الوان
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
ابعاد:
Width: 27cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
نقاشی
تاریخ ساخت:
1380
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 144cm × Length: 234cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
آینه  کاری- موشک
خالق اثر:
جنس:
آینه
تاریخ ساخت:
معاصر
ابعاد:
× Height: 235cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال
عصا
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
× Height: 81cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
نقاشی خط
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 80cm × Length: 120cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال
گل و مرغ
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1396
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 48cm × Length: 76cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
30 میلیون ریال
نقاشی- ترکیب مواد روی بوم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 90cm × Length: 290cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
15 میلیون ریال
نقاشی رنگ روغن روی مقوا
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1396
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 62cm × Length: 82cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
نسخه خطی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1236 ه.ق
موقعیت امضا:
داخل جلد
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 24cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
صفحه ای از قرآن
تاریخ ساخت:
قرن هشتم ه.ق
ابعاد:
Width: 21cm × Length: 26cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
45 میلیون ریال
نقاشی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 160cm × Length: 220cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
120 میلیون ریال
حلیه سیاه قلم
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
نقاشی
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 90cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
40 میلیون ریال
برگه قرآن کوفی
ابعاد:
Width: 15cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
75 میلیون ریال