پنجمین حراج ملی- زمستان 1398- تهران

مینیاتور سوخت چرم
موقعیت امضا:
پایین
ابعاد:
Width: 130cm × Length: 205cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
جعبه لاکی
تاریخ ساخت:
سده 13 ه.ق
ابعاد:
Width: 34cm × Height: 19cm × Length: 22cm
دسته بندی:
مجسمه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
سمت راست مجسمه
ابعاد:
× Height: 32 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
10 میلیون ریال
گل و مرغ
تاریخ ساخت:
1395
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 56cm × Length: 86cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال
قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 37cm × Length: 50cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال
قطعه خطی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1259
موقعیت امضا:
خط پایانی
ابعاد:
Width: 25cm × Length: 35cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
20 میلیون ریال
قرآن
تاریخ ساخت:
1239 ه.ق
ابعاد:
Width: 15cm × Length: 25cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
200 میلیون ریال
قرآن
تاریخ ساخت:
1282 ه.ق
موقعیت امضا:
صفحه آخر
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 25cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال
نقاشی خط
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1397
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 140cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
18 میلیون ریال
قرآن
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
موقعیت امضا:
بازوی طرفین سوره ناس
ابعاد:
Width: 13cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
قرآن
تاریخ ساخت:
10960 ه.ق
موقعیت امضا:
صفحه آخر
ابعاد:
Width: 14cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
نقاشی لاکی- مجلس بزم
تاریخ ساخت:
20th century
موقعیت امضا:
بالا راست
ابعاد:
Width: 63 cm × Length: 78 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
نقاشی لاکی- شمایل حسنین(ع)
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
20th century
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 30 cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'500 میلیون ریال
نقاشی لاکی-  جنگ محمره
تاریخ ساخت:
19th century
موقعیت امضا:
وسط چپ
ابعاد:
Width: 40 cm × Length: 70 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
نقاشی رنگ و روغن- پرتره پیرنیا
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1932
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 90 cm × Length: 123 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
12'500 میلیون ریال
فرش ابریشم میر مهدی- شام آخر
تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 300cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'100 میلیون ریال
فرش محتشم کاشان
تاریخ ساخت:
Between 150 and 160 Years
ابعاد:
Width: 230 cm × Length: 340 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
2'900 میلیون ریال
فرش ابریشم مکتب مقصود  کاشانی
تاریخ ساخت:
Safavi Dynasty
ابعاد:
Width: 335 cm × Length: 510 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
فرش تبریز- آتروپاتکان
تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 300 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
8'500 میلیون ریال
نقاشی روی پارچه- پرده قاجاری
تاریخ ساخت:
19th century
ابعاد:
Width: 200 cmcm × Length: 300 cmcm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال