آثار حجمی

جعبه لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1195
امضا کننده:
مضاء ” صادق الوعد“
موقعیت امضا:
روی جعبه
ابعاد:
Width: 23cm × Height: 17cm × Length: 32cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال
قلمدان هفت گنبد
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال
جعبه لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره پهلوی
ابعاد:
Width: 23cm × Height: 30cm × Length: 42cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'000 میلیون ریال
قیمت فروخته شده:
میلیون ریال
جعبه لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار- 1278
موقعیت امضا:
جلو جعبه پایین وسط
ابعاد:
Width: 25cm × Height: 38cm × Length: 37cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'800 میلیون ریال
قلمدان لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 3cm × Height: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
قلمدان لاکی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 3cm × Height: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
جعبه لاکی
تاریخ ساخت:
سده 13 ه.ق
ابعاد:
Width: 34cm × Height: 19cm × Length: 22cm
دسته بندی:
مجسمه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
سمت راست مجسمه
ابعاد:
× Height: 32 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
10 میلیون ریال
آینه  کاری- موشک
خالق اثر:
جنس:
آینه
تاریخ ساخت:
معاصر
ابعاد:
× Height: 235cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال
عصا
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
× Height: 81cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
اثر حجمی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1397
موقعیت امضا:
روی محیط جانبی
ابعاد:
Width: 33cm × Height: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
33 میلیون ریال
عصا- کنده کاری
خالق اثر:
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
در تزئینی
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 84cm × Length: 93cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
جعبه لاکی- قاب آینه
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 23cm × Height: 29cm × Length: 42cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
20 میلیون ریال
در چوبی
ابعاد:
Width: 155cm × Length: 222cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال
مجسمه ساعت
تاریخ ساخت:
100 years old
ابعاد:
Width: 8 cm × Height: 11 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
بادیه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
18 century
موقعیت امضا:
نشیمن اثر
ابعاد:
× Height: 37 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
گلدان شاهی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1924
ابعاد:
Width: 21 cm × Height: 36 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال