فرش

فرش کوروش
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 194cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
350 میلیون ریال
فرش ایزرتو
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2010
ابعاد:
Width: 201cm × Length: 210cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'400 میلیون ریال
فرش قم- ذبیهی
ابعاد:
Width: 154cm × Length: 210cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
7'500 میلیون ریال
پرده قلاب‌دوزی (رشتی‌دوزی)
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 235-240cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال
قالیچه- تهران قدیم
تاریخ ساخت:
Over 70 years
ابعاد:
Width: 135cm × Length: 215cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
3'500 میلیون ریال
فرش زربافت صوف- هرکه
تاریخ ساخت:
Over 70 years
ابعاد:
Width: 73cm × Length: 114cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'100 میلیون ریال
فرش ابریشم میر مهدی- شام آخر
تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 300cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'100 میلیون ریال
فرش محتشم کاشان
تاریخ ساخت:
Between 150 and 160 Years
ابعاد:
Width: 230 cm × Length: 340 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
2'900 میلیون ریال
فرش ابریشم مکتب مقصود  کاشانی
تاریخ ساخت:
Safavi Dynasty
ابعاد:
Width: 335 cm × Length: 510 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
فرش تبریز- آتروپاتکان
تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 300 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
8'500 میلیون ریال
فرش صوف کاشان- گلابتون
ابعاد:
Width: 145 cm × Length: 212 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
120 میلیون ریال
فرش اصفهان
جنس:
Manchester Wool
ابعاد:
Width: 210 cm × Length: 320 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
120 میلیون ریال
فرش مشهد- عمو اوغلی
تاریخ ساخت:
80 to 90 years ago
ابعاد:
Width: 260 cm × Length: 350 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'300 میلیون ریال
فرش مشهد- خدیوی
تاریخ ساخت:
70 to 80 years ago
ابعاد:
Width: 230 cm × Length: 305 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
فرش نگارستان قم
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 201 cm × Length: 302 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
فرش ذبیحی قم
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 400 cm × Length: 400 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
6'000 میلیون ریال
فرش قم- پیچک کومه ای
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 110 cm × Length: 159 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
فرش نگارستان قم
تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 70 cm × Length: 120 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
50 میلیون ریال
فرش راور کرمان- سرو
تاریخ ساخت:
120 to 130 years ago
ابعاد:
Width: 134 cm × Length: 214 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'750 میلیون ریال
فرش راور کرمان- صور اسرافیل
تاریخ ساخت:
80 to 90 years ago
ابعاد:
Width: 225 cm × Length: 335 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال