منسوجات

پرده قلاب دوزی- رشتی دوزی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 235cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
یل
تاریخ ساخت:
قرن چهاردهم ه.ق
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
30 میلیون ریال
پرده مقبره پیامبر
تاریخ ساخت:
Over 300 years
ابعاد:
Width: 162cm × Length: 272cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
8'000 میلیون ریال
پرده- درخت زندگی
تاریخ ساخت:
Over 70 years
ابعاد:
Width: 175cm × Length: 280cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
8'000 میلیون ریال
پرده قلاب دوزی اصفهان
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 155cm × Length: 200cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
پارچه کشمیری زری بافی
ابعاد:
Width: 175cm × Length: 280cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'000 میلیون ریال
پرده نگارگری
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 120cm × Length: 256cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
200 میلیون ریال
پرده
جنس:
Textiles
تاریخ ساخت:
19th century
ابعاد:
Width: 225 cm × Length: 310 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
35 میلیون ریال
پرده
جنس:
Textiles
تاریخ ساخت:
19th century
ابعاد:
Width: 205 cm × Length: 265 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
40 میلیون ریال