نسخ خطی

نقاشی خط- ترکیب مواد روی بوم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1388
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 150cm × Length: 200cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
نقاشی خط
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 37cm × Length: 43cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
450 میلیون ریال
سیاه مشق خوشنویسی
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 30cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
700 میلیون ریال
نسخه خطی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1208
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره صفویه
موقعیت امضا:
وسط
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 17cm
دسته بندی:
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره صفویه
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 17cm × Length: 21cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
خوشنویسی
تاریخ ساخت:
زندیه
امضا کننده:
دارای سه امضا
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال
خوشنویسی
تاریخ ساخت:
957
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 28cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره صفویه
موقعیت امضا:
چپ
ابعاد:
Width: 17cm × Length: 25cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
700 میلیون ریال
قرآن ترجمه دار
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
Width: 20cm × Length: 31cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
خوشنویسی
تاریخ ساخت:
709
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
200 میلیون ریال
برگ قرآن کوفی ایرانی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
12th century
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 20cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
100 میلیون ریال
قرآن
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 13cm
دسته بندی:
برگ قرآن منسوب به امام رضاعلیه السلام
تاریخ ساخت:
قرن دوم
ابعاد:
Width: 11cm × Length: 17cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر 1399
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 100cm × Length: 136cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 64cm × Length: 80cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 105cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال
خوشنویسی
تاریخ ساخت:
معاصر 1397
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'800 میلیون ریال
قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
صفویه
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 29cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
موقعیت امضا:
امضا وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 30 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال