آقا زمان

قلمدان لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 3cm × Height: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال