احمد میرزازاده

نقاشی خط
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1397
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 140cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
18 میلیون ریال
نقاشی خط
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
پشت اثر
ابعاد:
Width: 133cm × Length: 133cm
تخمین قیمت:
20 میلیون ریال
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 130 cmcm × Length: 160 cmcm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
7 میلیون ریال