اسد الله شیرازی

قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
موقعیت امضا:
امضا وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 30 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال