امیر احمد فلسفی

خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 105cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال