امیر حسین آقامیری

مینیاتور- خلقت
تاریخ ساخت:
2005
ابعاد:
Width: 60cm × Length: 80cm
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال