امیر رحیمی

نگاره فتحعلی شاه قاجار
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 50 cm × Length: 90 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
50 میلیون ریال