حسین قوللر آقاسی

نقاشی قهوه خانه ای
تاریخ ساخت:
1314
ابعاد:
Width: 142cm × Length: 266cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
نقاشی قهوه خانه ای- بزم کیخسرو
تاریخ ساخت:
Pahlavi Dynasty
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 140 cm × Length: 194 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال