رویا حسن کازرونی

مینیاتور- دیدار حضرت سلیمان با ملکه سبا
تاریخ ساخت:
2013
ابعاد:
Width: 43cm × Length: 63cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
350 میلیون ریال