سید عرب نقاش

گلدان شاهی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1924
ابعاد:
Width: 21 cm × Height: 36 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال