سیما عظیمی

نقاشی پشت شیشه- شمایل
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Contemporary
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 99cm × Length: 179cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
10 میلیون ریال
نقاشی پشت شیشه- گل و مرغ
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2016
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 155 cm × Length: 155 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'800 میلیون ریال
نقاشی پشت شیشه- جنگ چالدران
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2014
ابعاد:
Width: 88 cm × Length: 150 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2011
موقعیت امضا:
وسط
ابعاد:
Width: 168 cm × Length: 200 cm
تخمین قیمت:
1'200 میلیون ریال