عباس اخوین

قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 37cm × Length: 50cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال
خطاطی- چلیپا
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 38cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال