عبد الله قاجار

خوشنویسی- دوازده بند محتشم
خالق اثر:
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
15 میلیون ریال