علی ابن محمد ابراهیم نقاش باشی

شمایل
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 170cm × Length: 116cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
28'000 میلیون ریال