علی شیرازی

نقاشی- پنجره من
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2015
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 150 cm × Length: 200 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال