عیسی بهادری

رنگ و روغن روی بوم- شکار
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1942
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 70cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'500 میلیون ریال