عین الدین صادق زاده

نقاشیخط
تاریخ ساخت:
1393
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 100cm × Length: 150cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال