غلامحسین امیرخانی

خوشنویسی
تاریخ ساخت:
معاصر 1397
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'800 میلیون ریال
خطاطی- چلیپا
تاریخ ساخت:
1993
ابعاد:
Width: 17cm × Length: 31cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
100 میلیون ریال
خوشنویسی- لعل لب
تاریخ ساخت:
1994
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 17 cm × Length: 29 cm
تخمین قیمت:
180 میلیون ریال