مجتبی سبزه

خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 64cm × Length: 80cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال