محمد باقر سمیرمی

قلمدان لاکی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 3cm × Height: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال