محمد حسین

بادیه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
18 century
موقعیت امضا:
نشیمن اثر
ابعاد:
× Height: 37 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال