محمد نباتی

تذهیب- شمسه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1387
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 130cm × Length: 130cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
650 میلیون ریال
شمسه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2008
ابعاد:
Width: 130 cmcm × Length: 130 cmcm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
650 میلیون ریال