محمد کشمیری

قرآن
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
موقعیت امضا:
بازوی طرفین سوره ناس
ابعاد:
Width: 13cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال