محمود زنده رودی

نقاشی ترکیب مواد روی بوم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1396
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 120cm × Length: 120cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال