مریم صافی اصفهانی

گل و مرغ
تاریخ ساخت:
1395
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 56cm × Length: 86cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال