مصطفی دشتی

نقاشی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 160cm × Length: 220cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
120 میلیون ریال