منسوب به آقا اسماعیل نقاشباشی

قلمدان هفت گنبد
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال