منسوب به امام رضا

برگ قرآن منسوب به امام رضاعلیه السلام
تاریخ ساخت:
قرن دوم
ابعاد:
Width: 11cm × Length: 17cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال
برگه قرآن کوفی
ابعاد:
Width: 15cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
75 میلیون ریال
صفحه ای از قرآن
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 16cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال